På den nya marknaden har fastighetsbolag, transportaktörer, industrin och IT-företag blivit mer än el- och energianvändare – de är nu även producenter och lösningsleverantörer. Detta skapar ett behov av att mötas över branscherna, och skapar också möjligheter till nya affärer.

Därför har Elfack skapat fokusområdet eSmart.

Vad är eSmart?

eSmart är en helt ny mötesplats för alla de aktörer som vill göra affärer i framtidens el- och energibransch. Det är en efterfrågad branschöverskridande arena som sammanför den fulla bredden av aktörer som vill driva teknikutvecklingen och utveckla affärsmöjligheter på den nya elmarknaden för framtidens elanvändare.

Elfack eSmart

Bakgrund

I snart fem decennier har Elfack varit den självklara mötesplatsen för den nordiska el- och energibranschen, med tydliga fokusområde för kraft-, el- och belysningsaktörer. Men branschen ser inte längre ut som den gjorde för ens 10 år sedan.  Den är mitt i ett paradigmskifte, där de traditionella marknadsrollerna luckras upp och nya aktörer tillkommer. Den traditionelIa energibranschens affärstänk utgick från en värdekedja, med passiva kunder längst ut i kedjan. Den håller nu på att ersättas av ett nytt perspektiv där teknikutvecklingen sker och affärsmöjligheterna skapas kring och med energianvändaren i centrum. Drivkrafterna i denna förändring är:

Decentralisering
Omställningen mot förnybar energiproduktion (framförallt sol och vind) innebär att elsystemet decentraliseras, eftersom produktionen bli mer lokal och utspridd på flera olika produktionsenheter. Genombrottet för sol och vind har öppnat upp för en betydande mångfald av elproducenter på marknaden. Även konsumenter får möjlighet att producera sin egen el och blir därmed ”prosumenter”. Produktionen blir därmed även användarnära, vilket också ökar möjligheten att mäta och styra förbrukningen.

Digitalisering
Tillsammans med den utbredda digitaliseringen av samhället och utvecklingen av informationsteknologin, innebär det mer decentraliserade elsystemet helt nya möjligheter att mäta, styra och sammankoppla både elsystem och elanvändare. Smarta städer effektiviserar energiförbrukningen, smarta hem har uppkopplade produkter och smarta elnät optimerar styrning och flöden. Digitaliseringen är den stora möjliggöraren för det nya elsystemet och taktsättaren för nya innovationer.

Elektrifiering
Pådrivet av klimatförändringarna sker nu en rörelse från fossila bränslen till el. Det tydligaste exemplet är personbilar, men även tunga transporter går över till eldrift. Därmed blir transport- och mobilitetsbranscher också integrerade delar av el- och energibranschen. Fler sektorer går samma väg till mötes, t.ex. olika delar av den tunga industrin som utvecklar processer för eldrift eller ökar förbrukningen av el för att framställa andra icke-fossila bränslen.

Tjänstefiering
Billig förnybar el, nya konsumtionsmönster och –attityder parat med nya digitala affärsmodeller innebär att El- och energibranschen rör sig mot ett ökat inslag av tjänster. Mängden köpta kilowattimmar är ointressant – det kunderna efterfrågar är istället nyttor som värme, kyla, ljus eller upplevelser. Och för att komplicerar det ytterligare efterfrågas inte bara personliga nyttor, utan i allt större utsträckning även samhällsnyttor (minskad klimat- och miljöpåverkan).

Varför eSmart?

El- och energibranschen ser inte längre ut som den gjorde för bara 10 år sedan. Den är mitt i ett paradigmskifte och förändringen går i en rasande takt!

Ny, kundnära teknik och digitalisering skakar om marknaden, ställer beprövade affärsmodeller byggda på storskalighet på ända och förskjuter gränssnittet mellan kund och leverantör. Innovation och nya affärsmöjligheter skapas inte längre längst bak i värdekedjan utan längst ut, kring och tillsammans med slutkunden. Denna nya logik lockar helt nya aktörer till el- och energibranschen.

På den nya elmarknaden är inte längre fastighetsbolag, transportaktörer, industrin och IT-företag enbart elanvändare – de är också producenter och lösningsleverantörer. Det gör att el- och energibranschen idag är både bredare och mer komplex.

Den nya branschmiljön och alla dess möjligheter är utmanande att navigera i och utvecklingstakten gör den svår att överblicka. Det finns ett behov av en mötesplats som samlar hela spektrumet av aktörer som vill vara en del av framtidens el- och energibransch. Det är dags att bryta sidospåren och öppna upp för ökad korsbefruktning mellan olika branschsektorer som imorgon kommer att vara självklara delar av el- och energisystemet. Därför skapar Svenska Mässan fokusområdet eSmart inom ramen för Elfack.

Produktgrupper

Lokal energi, lagring och mikronät
Solceller, batterier, kraftelektronik, bränsleceller, styrsystem, visualiseringslösningar, DC-system.

Elektrifierade transporter
Laddinfrastruktur, laddstolpar, debiteringssystem, affärsmodeller, helhetslösningar.

Energitjänster
Energieffektiviseringstjänster, mätning- och analystjänster, rådgivningstjänster, produkt- och tjänstepaket.

Energieffektiv teknik och system
Datacenter, energieffektiva apparater, energieffektiv belysning, energieffektiva systemlösningar.

Lösningar med IoT, Big data och kommunikation
E-tjänster med insamling och analys av stora datamängder, visualisering, styrning, molntjänster, kommunikationslösningar till smart teknik.

Smarta städer och smart infrastruktur
Stadens kontrollrum, smarta trafiklösningar, smarta belysningssystem, smarta elnät och värmenät, smart mätning, kommunikation.

Automatiserade fastigheter och hem
Fastighetsautomation, hemautomation, smarta applikationer, mätning, affärsmodeller, överordnad styrning och övervakning, kommunikation.

Smart belysning
Närvarostyrda system, automatiskt optimerade belysningssystem, energieffektiva lösningar.

Vem ska delta i eSmart?

eSmart är ett fokusområde för alla aktörer som vill göra affärer på framtidens el- och energimarknad.

Områden:
Bostäder
Industri
Offentlig sektor
Transport

Befattningar:
VD och verksamhetschef
Energiansvariga
Utvecklingschefer
Miljöansvariga
Teknikansvariga
Energibolag
Tjänsteföretag
Konsulter
Installatörer=
VD och verksamhetschef
R&D-chef, Affärsutvecklare
IT- och mjukvaruutvecklare
Driftchef
Politik
Investerare
Akademi
Media
m.fl.

Vill du veta mer om eSmart?

Diskutera idéer och partnerskap med oss! Kontakta oss idag.

Ola Lundqvist, affärsansvarig
E-post: ola.lundqvist@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 45

Annika Persson, affärsutvecklare
E-post: annika.persson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 43