Den stora energiomställningen - vad är det som händer?

Energibranschen befinner sig i en brytningstid, eller gör den? Att tala om olika branscher som är mitt i en förändring eller brytningstid är nästintill urvattnat. Många skulle även hävda att ett sådant påstående från just energibranschen ska tas med en extra nypa salt. Den har ju knappt förändrats på 100 år, jämfört med många andra branscher vars förändringstakt är betydligt högre? Vad är skillnaden nu?

– Det finns tre tydliga faktorer som tydligt visar på att vi idag faktiskt nått en brytningspunkt även i energisektorn. Den första, och viktigaste, är en bred politisk insikt att vi behöver agera för att minska klimatförändringarna. Det andra är att omställningen måste gå fortare och vara mer genomgripande vad än tidigare bedömningar visat. För det tredje har tillgången till ren el och värme kombinerat med utveckling av ny teknik möjliggjort utsläppsminskningar i transportsektorn och industrin som inte tycktes tänkbara för bara några år sedan, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

En ökad medvetenhet kring den akuta klimatfrågan, kravet på en hög förändringshastighet och dagens förutsättningar för tekniken tyder alltså på att vi nått fram till den stora energiomställningen, på riktigt. En omställning som drivs av helt nya ambitioner.

– Vi är mitt i ett paradigmskifte som driver på den här stora förändringen. Delvis har de politiska målen i många länder trappats upp. I Sverige har vi en klimatlag och inom EU är en ny klimatlag lag om bindande klimatmål på väg. Samtidigt har utvecklingstakten ökat i alla energirelaterade branscher där de stora affärsmöjligheterna finns i att hitta fossilfria och cirkulära lösningar, säger Tomas Wall, ordförande för Energiforsk.

Tomas Wall och Markus Wråke arbetar för Energiforsk, ett företag som initierar och leder forsknings- och utvecklingsprogram över hela energiområdet från tillförsel till användning. Energiforsk står med ett ben i företagen och har en överblick kring dess behov, ett annat ben i forskningsvärlden och ett tredje i politiken och politiska prioriteringar. Deras uppdrag är att driva forskning- och utveckling som bidrar till att snabba upp utvecklingen av framtidens energisystem. Men, vad innebär framtidens energisystem?

– Ingen av oss vet exakt hur det kommer att utvecklas, men det går snabbt som en följd av flera parallella teknikskiften inom industri, transporter och bebyggelse. Även högre upp i energimarknaden sker en stark utveckling av förnybara energikällor, CCS-teknik, energilagring och förnybara bränslen. Mycket pekar framåt på att vi får en starkt ökad elektrifiering vilket ställer krav på utbyggnad av elproduktionen och ett distributionssystem som klarar av den ökade mängden elenergi, säger Tomas Wall.

– En annan viktig del av energiomställningen handlar därför om ett övergripande systemtänk. När man till exempel inte längre använder masugnar för att ta fram stål utan istället använder vätgas. Det i sig är en revolution, såklart, men meningslöst om man inte dessutom tänker på hur vätgasen tas fram. Systemtänket blir nödvändigt, säger Markus Wråke.

Ingen stor omställning sker friktionsfritt. Även en energiomställning har sina utmaningar. Enligt Markus finns det tre centrala utmaningar som behöver extra uppmärksamhet och arbete:

– Vad gäller klimatet så har industri och transport den längsta vägen att gå, det går inte att se förbi. Men om vi jämför den traditionella energiförsörjningen med vart utvecklingen går så kommer en stor utmaning vara att balansera ett ökat väderberoende i elsystemet med storskalig utbyggnad av vind och sol. Till sist kommer även lokala aspekter av eltillgång vara en utmaning, drivet av kapacitetsproblem i distributionen till exempel.

Med det sagt befinner vi oss just nu i en samtid som har enorm potential att hantera en omställning av den här magnituden. Enligt Energiforsk handlar det om en absolutkostnad som är hanterbar. Det handlar ibland om att kunna acceptera en mindre perfekt marknad där kostnadseffektiviteten inte är det enda viktiga, på så sätt kan man möjliggöra en ökad hastighet för utvecklingen.

– Energimarknaden har blivit en innovationsmarknad där nya och etablerade aktörer samverkar över traditionella branschgränser. När energikartan ritas om ändras förutsättningarna för alla. Det vi alla behöver göra är att bygga ny kunskap och snabba upp inlärningen. Där ser vi oss på Energiforsk som viktig kunskapsspridare, säger Tomas Wall.

ELFACK är, tillsammans med Power Circle Summit och SWITCH, en samlingspunkt för just utbyte och spridande av kunskap inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. På ELFACK samlas branschen för att ta del av ny teknik och innovationer. Den 3-6 maj 2022 tar ELFACK plats på Svenska Mässan i Göteborg.

Artikel från Ny Teknik »