Ljusdesignern: "Vi behöver tala mer om de långsiktiga konsekvenserna"

Uppåtriktat strålkastarsken på en fasad kan rubba fåglarnas livsrytm.
Nu vill ljusdesignern Veera Kokko se en mångsidig dialog kring hur belysning av fastigheter kan skona både ekologi och klimat.
– Jag hoppas på att få höra kloka synpunkter på ELFACK:TA, säger hon.

Belysningsfrågorna är en viktig del av ELFACK:TA i maj 2022. En högaktuell fråga gäller miljöaspekterna och ljusets allt viktigare roll vid miljöcertifieringar av fastigheter, framförallt av nybyggnadsprojekt.

– Tidigare handlade det mest om interiörer. Nu sätts även större fokus på exteriörer, säger Veera Kokko, ljusdesigner på Liljewall Arkitekter.

– Det handlar dels om att produkter ska nå upp till vissa krav. Dels om hur ljuset utformas i exteriöra miljöer, med hänsyn till miljö och ekologi.

Ett viktigt hållbarhetskrav är att ljuset används energieffektivt och hamnar där man vill ha det. Vid exteriör belysning bedömer miljöcertifieringen exempelvis ljusföroreningar, belysningsnivå och hur ljuset riktas.

– Det är viktigt att förstå hur ljuset påverkar omgivningen och att, utifrån platsen, välja rätt armatur och styrning för att skapa en ekologisk och socialt hållbar plats, menar Veera.

Man vet att exteriör belysning påverkar nattaktiva djur.

– Genom att arbeta med ett styrsystem där vi nattsänker armaturerna kan vi minska denna påverkan. Detsamma gäller ljus riktat mot skogsområden och vattendrag, där det kan påverka grodor och fiskar.

– Som ljusdesigner måste jag se till helheten. Om mitt uppdrag är att ljussätta fasad A, måste jag också ta hänsyn till hur grannfasaderna B och C påverkas.

Beställarna, byggherrar och företag, har ofta tydliga mål om vilken certifiering de vill uppnå.

– När det gäller exteriörer är det vanligt att man vill överbelysa platsen, använda mer ljus än man borde. Vår expertisroll, som ljusdesigners och arkitekter, blir ofta att tolka. Finns det något vi kan göra bättre, eller på ett annat sätt?

Veera konstaterar att det, i ljusdesignerns jobb, ingår att informera beställarna kring utvecklingen inom området ljus.

– Men det förs också intressanta samtal mellan ljusdesigners och el- och teknikkonsulter, till exempel kring belysningsstyrning. Vi är ju beroende av varandra.

Hon ser fram emot sitt besök på ELFACK:TA i maj och att där få föra en dialog kring ljusfrågorna med alla dessa parter och yrkesgrupper, som är involverade i en byggnation.

– Det hade varit fantastiskt om ELFACK:TA kan bli en plattform där vi kan dela erfarenheter, från olika perspektiv. Och lära av varandra.

På arkitektkontoret, konstaterar hon, är det mycket fokus på cirkularitet och klimatneutralitet. Var kommer våra material ifrån, vad har de för miljöpåverkan och hur kan vi återanvända dem?

– Detta är något jag känner skulle behöva diskuteras mer inom ljusbranschen. Till exempel utifrån armaturtillverkarnas perspektiv. Vad har vår armatur för miljöpåverkan, kan vi återvinna komponenterna och är de utbytbara?

– Det här något vi inte talar så mycket om idag, upplever jag. Det borde vi göra. Inte minst för att kunna göra säkra analyser av konsekvenserna för klimatet.


Mötesplatsen ELFACK:TA är framtagen i samverkan med branschen som en ny mellanårsaktivitet till ELFACK. ELFACK:TA arrangeras jämna år och har fokus på kunskap och kompetensöverföring inom el- och energibranschen. Seminarier och utbildningar arrangeras på flera olika scener. Branschens experter är på plats och cirka 150 leverantörer medverkar. Premiär 3 – 4 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mer information på elfack.com.