Så ska ELFACK:TA fylla gapet och möta kunskapstörsten inom branschen

Det finns ett akut behov av ny kompetens, kopplat till den stora el- och energiomställningen. Om det är både besökarna till och programrådet för ELFACK:TA ense.
– Vi vill bli den plattform som samlar branschen för att hitta nya vägar framåt, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för den nya mötesplatsen.

Trots att ELFACK:TA vänder sig till samma besökargrupper som ordinarie ELFACK har den nya arenan en alldeles egen agenda. Mellanårseventet är initierat av branschen och arrangeras för första gången 3–4 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Mötesplatsen är inriktad på att lösa de växande kunskapsbehoven, kopplat till den snabba elektrifieringen, digitaliseringen och omställningen till framtidens cirkulära samhälle.

– För att möta den ökande efterfrågan finns ett stort behov av kompetensutveckling inom branschen, säger Anna Jarnö. Det handlar om att ha koll på ny teknik och smarta lösningar, men också veta vad som gäller kring nya standarder, regler och förordningar.

Besökare som elinstallatörer, elektriker, el- och teknikkonsulter, projektledare, byggherrar, fastighetsägare och arkitekter har i många fall brådskande behov av att hämta in och fördjupa sina kunskaper. Det visade sig tydligt i en nyligen genomförd besökarundersökning som Svenska Mässan gjort. En majoritet av besökarna efterfrågar mer kunskap, särskilt som det pga pandemin har gått tre år sedan senaste ELFACK (som återkommer först 2023).

– Det har hänt extremt mycket under den här tiden. Både sådant som berör leverantörerna, alltså utställarna. Men också när det gäller att samverka för att komma snabbare framåt, det ser vi tydligt i samtalen i vårt programråd, menar Anna Jarnö.

Hon hoppas att ELFACK:TA, som initierats av branschen, ska locka många.

– Vår målsättning är att fylla kunskapsglappet och bli det nav som behövs för att aktörerna i branschen ska nå fram till varandra.

Scenprogrammet står därför i fokus på ELFACK:TA. Programmet knyter an till det som visas i montrarna – och vice versa. I montrarna ska man kunna se och ta del av tekniken, exempelvis i form av livemontage, uppkopplade produkter och smarta lösningar. Och förstås kunna ställa frågor direkt till leverantörerna, som har sina experter på plats.

En rad ledande leverantörer ställer ut, såsom ABB, Siemens, Hitachi Energy, GARO och Hager. Men det blir inga stora montrar. Istället medverkar alla utställare i det betydande scenprogrammet. Där lyfts konkreta case, som visar hur ny teknik kan användas och lösa olika typer av utmaningar. Exempelvis erbjuder Schneider ett frukostseminarium om smarta hem-lösningar.

Riktlinjerna för innehållet på ELFACK:TA har dragits upp i programrådet, där ett 15-tal branschorganisationer och myndigheter sitter med.

– Vi såg tidigt gapet mellan vad besökarna efterfrågar och det organisationerna står för när det gäller elektrifiering, installationer och säkerhet, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

– Det blev väldigt tydligt att det krävs just kompetensutveckling för att kunna ta sig an de nyheter och lösningar som finns på marknaden. Men också stöd för att fullt ut kunna följa lagar och regler.

Hon menar att ELFACK:TA ger möjligheten för båda sidor att täcka dessa behov vid ett och samma tillfälle, i en förenad dialog.

– Vi kan se de gemensamma spåren i vad besökarna efterfrågar och det programrådet vill se mer av: säkerhet i elanläggningar, lastbalansering, laddinfrastruktur, solpaneler och digitalisering av fastigheter, till exempel.

När det gäller solpaneler är den nya förordningen om hur man kan dela energi på nytt sätt mellan olika fastigheter ett sådant högaktuellt samtalsämne. Liksom det stora utbudet av installationer för smarta och mer energisnåla hem. En vital regelfråga berör elkonsulterna:

– Det gäller nya lagar och förordningar om hur de ska hitta den smartaste lösningen när de driver projekt. De måste ha koll på den senaste och mest effektiva tekniken. Inte minst för att spara kostnader för kunden, säger Annika. Detsamma gäller för projektledare för lokala energilager, som drivs av industrier, större fastigheter eller samfälligheter för villa- eller radhusområden.

Säkerhetsaspekterna står också högt upp på konferensagendan.

– Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämnden, som båda är med i programrådet, sitter till exempel på mycket erfarenhet om vad som kan gå fel och hur olyckor och bränder kan undvikas, konstaterar Annika. Där ser vi en typisk win-win-situation: det här området är just ett sådant som många besökare efterfrågar att få veta mer om.

Utöver satsningarna på kompetensutveckling lägger arrangörerna också vikt vid det sociala och gör plats för nätverkande, mingel och after work.

– De allra flesta har inte haft tillfälle att nätverka och träffa kollegor i branschen i så stor utsträckning de senaste tre åren, säger Anna Jarnö. Nu när restriktionerna släpper känns det extra bra att kunna hälsa välkommen till en ny fräsch mötesplats i ett vårligt Göteborg!


Mötesplatsen ELFACK:TA är initierad och framtagen i samverkan med branschen som en ny mellanårsaktivitet till ELFACK. ELFACK:TA arrangeras jämna år och har fokus på kompetensutveckling inom el- och energibranschen. Seminarier och case presenteras på flera olika scener vid sidan om en mindre utställning där branschens ledande aktörer medverkar. Premiär 3 – 4 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Mer information på elfack.com.