Svenska kraftnät ser data som drivkraft i energiomställningen

Anna Jäderström är enhetschef för Balansmarknad på Svenska kraftnät. Den 4 maj 2021 medverkar hon på Power Circle Summit under programpunkten Connecting Data. Vi har pratat med henne om kraftsystemets digitalisering, och bett om hennes syn på trender, möjligheter och utmaningar för den samlade energibranschen.

Årets tema för Power Circle Summit är Connecting Energy. När Anna Jäderström får frågan om vad temat väcker för associationer hos henne går tankarna naturligt mot stödtjänster och balansering.

– Det första jag tänker på är att vi rör oss från det gamla, traditionella kraftsystemet, med stora produktionsenheter och ganska förutsägbar förbrukning, in i ett nytt system som för med sig utmaningar men framförallt möjligheter. “Connecting” får mig att tänka på möjligheterna i och med den nya flexibiliteten som kan tillkomma; exempelvis en mer flexibel förbrukning som man – till skillnad från hur det varit historiskt – faktiskt kan använda sig av för att skapa ett stabilt kraftsystem. I och med att allting blir mer och mer uppkopplat finns också nya möjligheter att styra de nya enheterna och samla in den information som krävs för ett fortsatt robust elsystem.

Nya metoder synliggör behoven på den aggregerade nivån
Som representant för Svenska kraftnät bär Anna med sig ett viktigt systemperspektiv till årets upplaga av Power Circle Summit, där hon kommer medverka som talare under programpunkten Connecting Data – en titel som hon associerar till digitaliseringen och hur vi blir mer datadrivna i allt vi gör, i synnerhet när det kommer till att analysera framtida behov.

– Genom ett ökat datadrivet arbete lämnar vi metoder som går ut på att göra en femårsplan som sedan statiskt ligger där. Digitaliseringen ger oss möjligheten att anpassa vilka åtgärder som behöver göras baserat på information som synliggör behoven. Detta kan skapa en ökad effektivitet, och föra med sig att vi fattar rätt beslut om rätt åtgärder, baserat på det allra bästa underlaget. På så vis blir vi också mer snabbfotade i att upptäcka nya trender och fenomen i kraftsystemet, vilket inte alltid är så lätt på den stora aggregerade nivån.

Som svar på frågan om hur data kan vara ett verktyg för att ta reda på vilka insatser som behövs i nätet har Anna Jäderström många idéer, inte minst kopplade till frekvens och balanseringsbehov.

– Vi kommer ju gå mot att balansera varje elområde för sig, och det kräver väldigt mycket data då man måste studera obalansen inom varje område. I och med att vi har väldigt mycket automatiska reserver som reglerar på frekvensen måste man räkna bort det som faktiskt har aktiverats, och vad som är grunden till obalansen. Det är ett extremt datadrivet arbete, att jobba med tillförlitliga mätvärden och beräkningar för att hitta felkällor. Vi behöver ha rätt data för att avgöra hur mycket stödtjänster som behövs vid varje given tidpunkt. Tar vi i för mycket blir det inte samhällsekonomiskt effektivt, och tar vi i för lite äventyrar vi leveransen av el till slutkunden. Därför blir det viktigt att beräkningarna är korrekta.

Dialog under processens gång – en förutsättning för omställningen
Ett utvecklat datadrivet arbete blir enligt Anna också gynnsamt när det kommer till ytterligare aspekter, som spänningsreglering, reaktiv effekt och andra fenomen. Dessutom tror hon att det blir viktigt att kunna tillgänliggöra data för fler, och skapa bättre marknadsinformation och transparens.

– Med data kan vi pinpointa behoven i nätet för marknaden i tillräckligt god tid för att kunna göra mer transparenta upphandlingar av det vi behöver, istället för att det blir väldigt kritiskt väldigt snabbt. Mycket av den information vi tillhandahåller marknaden idag är också baserad på manuella beräkningar, och orsakar en tidsfördröjning innan informationen kan komma marknaden tillgodo. Om vi med data kan få till det här med marknadsinformation och transparens kan vi snabbare tillhandahålla mer information till marknaden, universiteten och aktörerna som jobbar med ny teknik. Och då kan vi få ännu mer drivkraft i energiomställningen!

Tillgängliggörandet av information ser Anna Jäderström som en förutsättning för den samlade energibranschens omställningsarbete. Hon betonar att det märks att branschen är påläst, och att det finns en stor innovationsvilja med mycket kunskap och kompetens som borde vara en möjliggörare för omställningen. Samtidigt uttrycker hon en önskan om att i större utsträckning öppna upp för dialog mellan aktörer under processens gång, för att till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

– Framförallt tror jag mycket på att lyfta piloter och att dela med sig av erfarenheter mer än vi gör idag. Jag tror att det pågår väldigt mycket, men vi har en tendens att inte lyfta fram projekt förrän de är storskaliga och perfekta, tillräckligt bra för att rullas ut. Vi kanske ska bli lite bättre på att våga testa, och också visa upp saker i liten skala, när det fortfarande kanske bara är halvbra men ändå ett steg framåt. Kanske kan vi samarbeta mer kring frågorna om digitalisering i branschen också, och då skapa en dialog om datadrivet arbete där vi fokuserar på sakfrågan och inte fastnar i frågeställningen om hur?

Lösningar längs vägen i en föränderlig värld
Vid frågan om vad hon ser för utmaningar i branschen lyfter Anna det faktum att vi redan befinner oss i en förändring, utan att ha alla lösningar på plats, och att en stor del av utmaningen ligger i att i en föränderlig värld hitta lösningar längs vägen utan att veta hur allting ska fungera i framtiden. Emellertid poängterar hon att det är bättre att göra någonting än att vänta, och att man därför kanske behöver acceptera att det inte alltid blir perfekt i alla delsteg.

– I och med att allt förändras hela tiden kan vi inte heller enbart förlita oss på historiska data, vi måste jobba mer med framtidsscenarier, flera olika, och kanske inte bara ha en lösning på lager utan ett flertal!

Enligt Anna Jäderström finns det också utmaningar kopplade till lagstiftning som behöver lösas för att lyckas öppna upp möjligheterna för den delning av information som hon förespråkar – för att uppnå utveckling och omställning.

– Jag skulle verkligen önska att man kunde tillgängliggöra mer data och släppa iväg den fritt till dem som är intresserade, men vi har också en väldigt hård IT-säkerhetslagstiftning som styr vår bransch, och kan sätta begränsningar i den nya uppkopplade världen vi vill utveckla. Vi behöver bli bra på att hitta lösningar här, inte bara se hinder. Sedan skulle jag säga att en utmaning faktiskt är att allt mer regleras via europeiskt regelverk och lagstiftning. Det finns såklart jättemånga bra saker som kommer med att skapa en europeisk elmarknad med god konkurrens, men det skapar också ramar för vad varje enskilt medlemsland kan göra och bestämma. Kanske minskar då frihetsgraden i att våga testa nya saker.

Accelererad digitalisering som en effekt av pandemin
Att se lösningar istället för hinder har varit centralt inte minst under fjolårets pandemiutbrott. Liksom att Power Circle Summit ställts om till digitalt format har också Svenska kraftnät – genom behovet av nya rutiner – kommit i kontakt med nya tankebanor gällande digitaliseringen. Utöver att ha noterat de stora fördelarna med digitala möten, där ett nytt energilandskap har uppstått i och med webbinariernas möjligheter, har Anna också observerat hur man börjat titta på om vissa processer i Svenska kraftnäts verksamhet kan digitaliseras redan nu.

– T.ex. när vi tar in nya leverantörer av stödtjänster; tidigare har förkvalificeringsprocessen för dessa leverantörer inneburit många möten och långa mejltrådar, vilket kanske rentav har varit flaskhalsen som bromsat upp processen i och med våra begränsade resurser för analys av testprotokoll. Nu har vi börjat undersöka om vi kan erbjuda ett testprogram där aktörerna själva kan göra sin egen förkvalificering och löpande uppdatera sin information, utan att behöva gå genom oss. Vi har inte någon lösning än, men vi jobbar på det och jag tror definitivt att arbetet har fått större drivkraft under coronapandemin, då denna lett till dialog om vad som kan effektiviseras!

Innovationskraften bubblar helt klart i den samlade energibranschen, och hjulet är i rullning för många nya möjligheter. Men vilka av ämnena som blivit snackisar i branschen kommer bli en självklarhet för det breda samhället? Vi låter Anna Jäderström sia om framtiden.

– Fastän vi upplever att elförsörjning är en snackis bland redan invigda hoppas jag att det blir en självklarhet för slutkunden, att bidra till det större systemet genom sin egen elförbrukning. Även om intresset hos kunderna ökar hinner det i dagsläget ibland svalna, på grund av långa ledtider i branschen. Jag tänker att branschen behöver bli snabbare samtidigt som kundsektorns engagemang växer, så att vi kan få lite driv från bägge håll. Drömscenariot är väl att alla kunder sitter på julmiddagar och diskuterar flexibla elnät, värmepumpar eller kvitton man fått på att man bidragit till frekvensregleringen medan ens bil stått och laddat! Jag tror inte det behöver vara så långt bort – kanske inte nästa jul, men julen efter det då?