“Vi måste gemensamt ta ansvar för hållbarheten”

Belysning spelar en stor roll i samhället ur såväl ett ekologiskt som socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Caroline Zima är ljusdesigner på Sweco Architects och Sverigeambassadör i Women in Lighting. “Det är viktigt att ha med sig tankar och kunskap om belysning tidigt i projekt eftersom besluten som tas då har stor betydelse för förutsättningar kring utförande, upplevelse och underhåll”, säger Caroline.

Hållbarhet är en fråga som hamnar allt högre upp på agendan i alla delar av samhället. Något som Caroline och hennes kollegor efterfrågat länge.

– Jag jobbar inom ett segment där pris historiskt varit den viktigaste frågan. Som ljusdesigner har vi försökt argumentera för ljusets viktiga roll i samhället. Det ska inte bara vara armaturens pris som avgör. Ljus är så mycket mer än priset. Ljus ska vara hållbart över tid där man ser över helheten och beaktar alla aspekter; den sociala, ekonomiska och ekologiska biten. Alla delar ska vägas mot varandra och inte konkurrera mot varandra.

Ljusets roll i ett samhällsbygge

Att belysning är viktigt vet de flesta. Det är en möjliggörare för att kunna göra mycket av det som behövs för att ett samhälle ska gå runt, allt ifrån att läsa läxor till att kunna utföra operationer på ett sjukhus eller våga röra sig ute på natten. Men det har även många andra egenskaper som påverkar oss och vår omgivning.

– Om vi börjar med att prata om inomhusmiljöer kan belysning göra så mycket mer än att bara vara en ljuskälla. Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning, men också vårt humör, koncentration och vår dygnsrytm. En bra ljusmiljö av både dagsljus och artificiellt ljus bidrar till ökad trivsel samt ökar prestationsförmågan. När ljuset är felutformat som vid flimmer, svagt eller bländande ljus kan det bidra till huvudvärk, spänningar i kroppen och stressreaktioner.

Även utomhus har belysning en mångfacetterad roll.

– När man väljer utomhusbelysning finns det flera parametrar som borde ingå i det beslutet. Det handlar lika mycket om ekologisk hållbarhet och hur det påverkar djurlivet, där det just nu forskas mycket på området, som det handlar om ekonomisk och social hållbarhet. Om en kommun väljer att släcka ner belysning kommer det att påverka vilka människor som vågar röra sig i området när det blir mörkt. Det finns studier som visar att områden som inte är belysta och omhändertagna också drabbas av till exempel mer vandalism. Något som i sinom tid också påverkar kostnader för kommunen.

Caroline fortsätter med att berätta att en undersökning som gjordes förra året som undersökningsföretaget Ipsos gjort på uppdrag av Belysningsbranschen visade att belysning anses som den enskilt viktigaste åtgärden för att öka känslan av trygghet på offentliga platser. Av de tillfrågade föredrar 79 procent bättre belysning, medan motsvarande siffra för fler poliser och vakter är 47 procent. En jämförelse med en liknande undersökning för exakt 10 år sedan visar att fler känner sig otrygga ute på kvällar och nätter idag och att fler platser upplevs som otrygga på grund av dålig belysning.

– Därför är det viktigt att genomföra trygghetsvandringar med alla instanser i staden, politiker, kommunens aktörer, polisen och en belysningskunnig för att titta på olika åtgärder i områden som känns otrygga. Många gånger kan man glömma den sista personen.

– En annan mer aktuell fråga nu är städernas val av att släcka ned delar av områden som följd av rådande energikris. Ett beslut som kritiserats för att det ökar otryggheten. Göteborg däremot gör tvärtom och förstår konsekvenserna av detta beslut. Detta är för att de har ljuskunniga och förstår vikten av belysning. De väljer istället att dimra ned belysningen.

“Idag räcker det inte med att ta bort kvicksilver för att räknas som hållbar”

Prisfrågan har historiskt varit central. Men långt ifrån enkel. I valen kring belysning finns det, som Caroline nämner, en mängd olika parametrar som bör ingå. Och det är något som nu blir mer och mer uppenbart inom branschen.

– Även från beställarsidan är det en stor utveckling som skett. Hållbarhet efterfrågas allt mer, så även den sociala och ekologiska biten. Och man tänker mer långsiktigt. Även industrin har börjat ta ett stort ansvar över sina armaturer och ett stort uppsving har skett kring hållbarhet där de tittar djupare på hur vi påverkar vår värld och våra resurser. Det kan vara allt ifrån hur armaturer produceras, om man till exempel kan använda 3D-printning med hållbara material, till hur den ska underhållas och vad som händer när livstiden är slut.

På Elfack ser Caroline fram emot att möta en samlad kompetensbas:

– I mitt jobb är det viktigt att på en plats kunna se en samlad marknad, information om nya rön, forskning och standarder, och vilken ny teknik det finns att hitta där. Där spelar mässor som Elfack en betydande roll. Där kan såväl den nya tekniken som kunskap om vad hållbarhet innebär i det här segmentet delas mellan de aktörer som behöver den. Det räcker inte längre med att säga att man tagit bort kvicksilver för att räknas som hållbar, det ingår i alla former och i alla led. Vi måste gemensamt ta ansvar för hållbarheten, avslutar Caroline.

Läs mer om Elfack 2023