Kompetens och optimering för en lyckad energiomställning

Samhället elektrifieras och digitaliseras allt mer och i samband med det står vi inför en omfattande energiomställning. Utvecklingen av nya metoder för en optimerad energianvändning pågår och Energimyndigheten är en av många viktiga aktörer. De har som uppdrag att leda omställningen mot ett mer hållbart energisystem. “Vi ska bli fossilfria till 2045. Det ska ställas om snabbt, och då måste hela samhället agera”, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

I samband med samhällets digitalisering och elektrifiering krävs nya förhållningssätt och kompetensområden – inte minst på arbetsmarknaden. Energimyndigheten har som uppdrag att driva energiomställningen på nationell nivå och arbetar aktivt för att möjliggöra ett hållbart energisystem.

– Bakgrunden till omställningen är att vi ska bli fossilfria till 2045, berättar Peter Bennich.

Energisnål belysning och optimerad elförbrukning

Energimyndigheten bidrar med kunskap, fakta och analys om samhällets tillförsel och användning av energi och fokuserar just nu på tre spår kopplat till elanvändning: utfasning av lysrör, optimering av energianvändning och efterfrågeflexibilitet.

Att fasa ut lysrör innebär att ersätta nuvarande belysning på skolor och arbetsplatser runt om i landet med LED-alternativ. Detta kommer att kräva en flerårig och stor arbetsinsats som erbjuder många arbetstillfällen för leverantörer, installatörer och ljuskonsulter. Resultatet av utbytet blir en mer energisnål belysning som presterar bättre.

– Utöver att sänka driftskostnaderna är det här också en möjlighet till att få bättre belysning, säger Peter.

Två spår som går hand i hand med varandra är optimering av energianvändningen och efterfrågeflexibilitet. Ett exempel är fastigheter där man genom att sammankoppla och styra olika funktioner med varandra kan optimera energianvändningen, samtidigt som dess inomhusmiljö förbättras. Med hjälp av närvarosensorer och digitala kontrollsystem i en fastighet, är det möjligt att optimera energianvändningen hos ventilationen, värmesystemet och belysningen, eftersom de samarbetar och anpassas efter fastighetens aktiviteter.

– Mer sofistikerade system använder även väderprognoser för att styra uppvärmningen på ett smartare och effektivare sätt, säger Peter.

Smarta sammankopplingar erbjuder flexibla elnät

Det är möjligt att genomföra liknande sammankopplingar mellan exempelvis ett värmesystem och en ventilation, batterier och solceller och med elnätet. På det sättet kan elanvändningen till viss del styras av vad som faktiskt händer i elnätet. En sådan sammankoppling känner av om nätet är ansträngt och hjälper fastigheten att tillfälligt minska sin elanvändning, eller till och med byta energikälla till batterier.

– Vi kan själva välja att sänka användningen de tider på dygnet när elpriset är som högst, säger Peter.

Att optimera energianvändningen på det här sättet bidrar inte bara till lägre elkostnader, utan också till en plats på den så kallade flexibilitetsmarknaden. Flexibilitet i elnätet skapas genom antingen minskad elanvändning eller ökad elproduktion. I situationer med brist på överföringskapacitet möjliggör det här en effektivare användning av tillgängliga elnät. Flexibilitetsmarknaden erbjuder i och med det olika aktörer som industrier och större fastigheter, möjligheten att tjäna pengar genom att anpassa sin elanvändning beroende på vad som händer i elnätet. Marknaden är ännu i utvecklingsfas men genomgår tester på lokal nivå, vilket Peter är positiv till och ser ljust på framtiden.

– Det finns ekonomiska incitament för att delta på flexmarknaden och i framtiden kan privatpersoner få betalt när de minskar sin elförbrukning, säger han.

Kompetensförsörjningen högt prioriterad

Den nationella energiomställningen innebär många förändringar i branschen, allt från förändrade arbetsrutiner till helt nya arbetsområden, vilket kommer kräva en ny typ av installatörer runt om i landet. För att säkerställa att rätt kompetens finns för omställningen stöttar Energimyndigheten olika satsningar inom kompetensförsörjning, en av dem är certifiering av installatörer.

– Det är olika typer av utbildningar, bland annat om montering av solcellssystem, som i längden ska verka som en garanti för konsumenten, säger Peter.

– Installatörerna har en mycket viktig roll i omställningen. Energimyndigheten informerar om vad som ska göras men det är de där ute som gör allt jobb, och då är det också viktigt att de har rätt kompetens, avslutar han.

Energimyndigheten kommer att medverka på Elfack, 9-12 maj 2023 i Göteborg. De har ett dedikerat område på mässgolvet där de bland annat kommer att hålla samtal om energiomställningen och vilka utmaningar och möjligheter vi står framför.

Kostnadsfri entrébiljett till Elfack »